Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Haags akkoord 2023 – 2026, het belang van het Haagse Coalitieakkoord voor onze wijk

In het Haags akkoord 2023-2026 valt te lezen dat de coalitie met name aan de grote, urgente maatschappelijke thema’s extra geld en aandacht wil besteden: klimaat, natuur en dierenwelzijn, duurzaamheid, kansengelijkheid en bestaanszekerheid, leefbaarheid en veiligheid in de brede zin van het woord. Dat betekent naast inkomen de zorg voor voldoende huisvesting, een stabiele woonsituatie, gezondheid, kansengelijkheid in het onderwijs en een goede en schone leefomgeving. De met name voor het Regentesse- en Valkenboskwartier relevante voornemens worden hieronder uitgelicht.

Duurzaamheid

Locaties aanwijzen voor drie hoofdverdeelstations elektriciteit, waaronder aan het De Constant Rebecqueplein. Aanbestedingen voor grootschalige warmtenetten kunnen de mogelijkheid bieden om op het De Constant Rebecqueplein geothermie en aquathermie als energiebronnen te realiseren. Als de aanbestedingsstrategie voldoende waarborgen biedt voor de betaalbaarheid, duurzaamheid en inwonersbetrokkenheid, de aanbesteding doorzetten, zonder de kosten en risico’s voor de gemeente uit het oog te verliezen.

Veiligheid

Huidige aanpak van ondermijning voortzetten. Criminele activiteiten verstoren en barrières opwerpen tegen criminele verdienmodellen in bijvoorbeeld de uitzend- en vastgoedbranche. De invoering van vergunningplicht voor (retail) bedrijven wordt verder uitgebreid. Steun voor het verplaatsen van twee coffeeshops uit de Weimarstraat, onder de voorwaarde dat wordt voldaan aan de vestigingscriteria. De criteria waar coffeeshops aan moeten voldoen worden strak gehandhaafd.

Uitbreiding van de vuurwerkvrije zones naar zes wijken, een evaluatie van de jaarwisseling ‘23.

Cultuur en bibliotheek

Verhogen van het budget van het Kunstenplan. Dit komt voor de ene helft ten goede aan de cultuurankers (zoals De Regentes (red.)) en voor de andere helft aan de andere aanvragers binnen het nieuwe Kunstenplan. De coalitie wil het gebruik van de wijkbibliotheken uitbreiden met bijvoorbeeld extra plekken voor huiswerkbegeleiding en kunst- en computerles om onderwijsachterstanden tegen te gaan. Maar ook om de gemeentelijke dienstverlening verder uit te breiden met bijvoorbeeld spreekuren van de Helpdesk Geldzaken.

Verder zijn er in de bibliotheken informatiepunten Digitale Overheid. Hier wordt geluisterd en meegedacht, informatie gegeven – de juiste hulp dicht bij huis. Iedereen, lid of geen lid van de bibliotheek, is welkom.

Buitenruimte

Sneller reageren op meldingen van afvaloverlast en volle containers. meer en meertalig communiceren om afvaloverlast te beperken. Meer tuintjes rond ondergrondse afvalcontainers (ORAC’s).
Inwoners die zelf het initiatief nemen om hun wijk te vergroenen, verdienen steun, bijvoorbeeld via ‘Operatie Steenbreek’ en de aanleg van geveltuintjes. Doorgaan met het uitdelen van gratis bomen met name in de versteende wijken

Economie

Ondernemers in winkelstraten stimuleren om samen te werken aan de levendigheid van het gebied. Aanpakken van achterstanden in de publieke ruimte en samen kijken naar manieren om de winkelgebieden aantrekkelijk te maken, bijvoorbeeld door te sturen op het soort winkels in bestemmingsplannen (branchering). Ingrijpen als de leefbaarheid onder druk komt te staan door (illegale) terrassen, verboden alcoholverkoop en/of andere ondermijnende activiteiten

Mobiliteit

Geen doorgaand verkeer in woonwijken. Een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur wordt de norm. Bij de Zevensprong kiezen voor een kortetermijnoplossing die deze hoofdroute voor voetgangers en fietsers aangenamer, veiliger en sneller maakt én de doorstroming voor openbaar vervoer en auto verbetert. Een start maken met een uitgebreid verbeterplan voor de langere termijn.

Stadsontwikkeling en wonen

Overbewoning tegengaan en bij misstanden indien nodig beheersovername inzetten of verhuurvergunningen intrekken. Stevig optreden tegen leegstand, zoeken naar betere handhavingsmogelijkheden en de voor- en nadelen van het inzetten van een leegstandsverordening onderzoeken. Bij het Rijk lobbyen voor een leegstandsbelasting.

Het Programma Arbeidsmigranten wil komen tot betere woonomstandigheden van arbeidsmigranten, door te handhaven op misstanden en fatsoenlijke woonalternatieven te bieden.

Sommige gebieden in de stad vragen om een gebundelde aanpak van problemen, zoals afval, mobiliteit, welzijn, openbare orde, ondermijning, overbewoning, achterstallig onderhoud en de inrichting van de buitenruimte. Doorgaan met de aanpak van de vier aangewezen prioritaire gebieden waaronder Weimarstraat/ Zevensprong.

Tekst: Anneke de Graaf
Beeld: Gemeente Den Haag