Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

“Vahonschool wil met behoud van identiteit de beste basisschool van Den Haag worden”

Bovenstaande ambitieuze uitspraak doet interim-directeur Aziz El Amiri van de Algemene Hindoe Basisschool tijdens een gesprek met hem en met adjunct-directeur Soelin Biharie over de koers en de positie van de school. Eerder, in 2015, interviewden wij de toenmalige directie van deze school naast De Verademing, die toen nog 500 leerlingen telde uit alle delen van de stad. Dat zijn er nu 240, waarvan 50 kinderen uit de wijk.

Herstelplan

Door allerlei gedoe over het gedrag van het voormalige bestuur met betrekking tot financiën en ethiek, kwam de school in 2019 in grote problemen. De Onderwijsinspectie bestempelde de kwaliteit van de school als onvoldoende en veel ouders trokken hun kinderen terug. Sindsdien is er gelukkig veel ten goede gebeurd. Er kwam een herstelplan en de inspectie stelde eind 2021 vast dat er flinke stappen gezet zijn in het op orde brengen van de school. De veiligheid is terug en onderwijsinhoudelijk is er vooruitgang bereikt.

Aanpak leerproces kinderen en team

De school werkt met het EDI-model, een combinatie van klassikaal en individueel onderwijs. Het team gaat in dialoog met het kind, zodat de kinderen inzicht krijgen in hun leerproces. De heer Aziz toont ons de evaluatiekaart die gebruikt wordt bij het afronden van de lessen: blik kort terug op het lesdoel en bespreek het proces en de werkhouding aan de hand van een aantal vragen. De leerling die na de instructie zelfstandig verder kan, krijgt hiervoor de ruimte en de leerling die meer begeleiding nodig heeft, krijgt die ook. Voor de vakken taal en rekenen wordt met Chromebook gewerkt en in elke groep zijn leerling-computers beschikbaar. De directie stopt heel veel energie in het coachen van de teamleden, zodat er sprake is van een lerende organisatie. Wat betreft de identiteit besteedt de school vanouds aandacht aan de leer van de Hindoe Dharma en aan de taal Hindi, maar de inbedding in de maatschappelijke omgeving waarin de kinderen leven, komt via het vak burgerschap ook aan de orde. Er wordt nog gezocht naar intensieve samenwerking met een VO- school in de nabije omgeving.

De Vahonschool doet mee in de buurt

De school maakt gebruik van de sportvoorzieningen op De Verademing, werkt samen met het naburige zorgcomplex Het Zamen. Groepen ouderen bezoeken de school en op maandagmiddag is er een soos voor de oudere Surinaamse bewoners van Stichting Eekta. Bestuur en directie zijn nog op zoek naar een grotere scholenorganisatie, omdat dit meer stevigheid geeft. Maar de Vahon lijkt weer op de goede weg en ziet de komende inspectieronde met vertrouwen tegemoet.

Tekst: Aad van Schie
Foto: Jacques Rijnsburger