Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Roerig wijkoverleg Weimarstraat/Beeklaan

Het was op 9 maart weer tijd voor een fysieke vergadering op het Stadsdeelkantoor over de vorderingen van de Pilot Weimarstraat/Beeklaan. Het werd een roerige bijeenkomst. Twee belangrijke onderwerpen stonden op de agenda: een participatieplan voor het onderzoek naar het gewenste verkeersplan voor de Weimarstraat derde deel, en de Pilot openbare orde en veiligheid.

Verkeersplan Weimarstraat derde deel

Verkeersonderzoeksbureau DTV Consultants lichtte toe hoe zij het participatieproces voor zich zien. Er komen straatinterviews, gesprekken met bewonersgroepen en er komt een online enquête, om zoveel mogelijk de wensen van bewoners en gebruikers van dit straatdeel te inventariseren. Vervolgens komt er een klankbordgroep met bewoners, ambtenaren en medewerkers van DTV om de plannen voor de herinrichting vorm te geven.

Er kwamen zinnige opmerkingen en vragen uit de zaal: Houden jullie rekening met de vele ‘voorbijgangers’ zoals kamerbewoners in deze buurt? Hoe zorgen jullie voor een goede representatie van alle geledingen in de buurt? Worden de winkeliers goed betrokken? Hoe wordt er teruggekoppeld?  Is er voldoende budget voor de uitvoering van het plan beschikbaar? De projectleider Bob van de gemeente, die vanwege quarantaine via het ‘scherm’ meedeed, oogde tevreden. Het plan wordt de komende acht maanden uitgevoerd.

Pilot openbare orde en veiligheid

Vervolgens was de beurt aan Sophie Overbosch, projectleider van Directie Veiligheid, over de behaalde resultaten van de ingezette Pilot openbare orde en veiligheid: vergunningplicht, verplaatsing coffeeshops, focusaanpak ondermijning en overlast op straat. Nog voordat Sophie haar presentatie kon beginnen, kwamen aanwezigen met allerhande voorbeelden van zaken in de buurt die nog steeds niet deugen: rare kassabonnen bij de coffeeshops, “krankzinnige” dakopbouwen, die zonder  kloppende vergunning uitgevoerd worden, bepaalde pandeigenaren die er een potje van maken met hun vastgoedbezit, noem maar op. Politiechef Segbroek Ronald van den Broek lichtte de inzet van de politie in de buurt toe. Op het volgende wijkoverleg zal de pandbrigade toelichting geven op hun acties.

Sophie kreeg uiteindelijk de gelegenheid om aan te geven wat er feitelijk gebeurd is het afgelopen jaar: sluiting van een aantal malafide ondernemingen, voorkómen van herstart door nieuwe brekebenen. Maar er bleef vooral hangen dat de aanpak van ondermijning een lange adem vraagt. “Je kunt wel putten dempen, maar de verbindingskanalen van de ondermijning stromen onderaards gewoon door en leiden tot nieuwe putten elders in de wijk of stad.” vatte een van de aanwezigen samen. “Kan er niet dóórgepakt worden op basis van de opgedane ervaringen?”

Buurtapp

Kortom, er is best wel het een en ander bereikt, maar toch. De voorzitter sloot de verhitte vergadering en wees op de informatie die op sociale buurtapp (zie hieronder) te vinden is, ook voor de verslagen van het wijkoverleg. Het volgende wijkoverleg is op 14 april van 19.00 tot 20.00 uur op het stadsdeelkantoor.

De buurtapp: www.weimarstraat-beeklaan.nl

Bij de foto: Heropening Weimarstraat derde deel na aanleg verkeersdrempels

Tekst: Aad van Schie 
Foto: Hugo de Wolf