Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Verkiezingen gemeenteraad in uw wijkkrant: terugblik en vooruitblik

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is er met het oog op de ‘battle’ op 16 maart een nieuwe kans om in onze krant te schrijven over de mogelijke betekenis van de uitslag van die verkiezingen voor onze wijk. We vergelijken acht verkiezingsprogramma’s van de deelnemende partijen op relevante onderdelen en we interviewen van deze partijen zeven kandidaten die zicht hebben op onze wijk. De CDA-kandidaat liet het helaas afweten.

Resultaten 2018-2022

Beloften zijn natuurlijk altijd mooi, maar we kijken ook nog even terug naar de inspanningen van de afgelopen vier jaar van Raad en College voor onze wijk. We beperken ons daarbij tot de belangrijkste zaken.

Huisvesting/overbewoning

Onze wijk kenmerkt zich onder meer door haar woondichtheid. Het eigendom van de huizen is voor een flink deel in handen van investeerders en dat heeft geleid tot veel woningsplitsingen en alsmaar voortgaande verkamering. Dit leidde tot heel veel kleine appartementen en hoge huurprijzen. Kijk maar naar al die bellen en brievenbussen in veel straten. De wijk is in trek en de mensen zijn bereid om hoge huren te betalen. Ook kwamen er veel auto’s bij en erg veel fietsen. Heel lang werd daar vanuit de gemeente weinig aan gedaan. De partijen Groen Links, D66, Hart voor Den Haag en de Haagse Stadspartij namen het initiatief om via wetsvoorstellen op het gebied van het verbod op verdere splitsingen en verkamering deze ontwikkelingen een halt toe te roepen. De meerderheid van de Raad ondersteunde deze voorstellen. Het komt nu wel aan op een strakke handhaving en strak toezicht op de vergunningverlening. Daar valt nog wel een wereld te winnen. Recent werd op voorstel van onder meer D66 een leegstandsverordening aangenomen. Daarmee kan de gemeente beter sturen op het opheffen van de nog veel voorkomende leegstand.

Weimarstraat en Beeklaan: we gaan vooruit!?

Onder druk van buurtgroepen als MaFuGaNoVa en Wij Weimar is er veel reuring ontstaan over de kwaliteit van een deel van de Weimarstraat en van de Beeklaan. Na een aantal acties heeft de politiek, met name via D66, GroenLinks en de PvdA, deze zaken opgepakt en dit leidde tot de pilot ondermijning, screening van ondernemers en verbetering van die straten. Deze pilot is nog volop aan de gang. Er is een wijkoverleg ingesteld, er zijn werkgroepen met buurtbewoners ingesteld, politie en pandbrigade werden ingeschakeld. We zetten stappen vooruit. De krant hield de ontwikkelingen goed bij en onlangs kregen bewoners ook van de gemeente een krant met nieuws over dit project in de bus. Er valt nog veel te zeggen over de wijze van aanpak, de buurt heeft te weinig de regie en er is veel stroperigheid vanuit het gemeenteapparaat. Gesprekken over de inzet van een stadsmarinier conform de Rotterdamse aanpak hebben niet tot resultaten geleid. Afgezien van een beperkt experiment met een buurtbudget in 2019 zijn er weinig ontwikkelingen in de richting van het systeem van de burgerbegroting. De door de wijk al zo lang bepleite verplaatsing van coffeeshops is nog steeds niet begonnen.

Groen en verkeer

ReVa heeft natuurlijk veel te weinig groen voor zo’n dichtbebouwde wijk. Het wijkpark De Verademing is gerenoveerd en functioneert nu veel beter als een buurtvoorziening met die mooie speelplaats en de verbeterde toegangen. Een stap vooruit, zeker, maar natuurlijk is er nog veel meer ruimte voor groen. Het Valkenbosplein is met die verruimde fietspaden en fietsopstellingen veel veiliger en logistiek beter geworden. En we hebben ook de De Constant Rebecquestraat als fietsstraat erbij, ook al gaat die straat nogal eens open voor allerhande onderhoudswerken van KPN en de Energiecentrale. Problemen die blijven zijn: te veel snel rijdend verkeer, met name op de Beeklaan, de Emmakade en in de Weimarstraat, te veel geparkeerde auto’s en te weinig fietsenstallingen. Positief is het voorstel van een aantal buurtbewoners om het Regentesseplein een levendiger en groener karakter te geven. Een opdracht voor het nieuwe College straks. Recent zijn er twee haltes in de wijk opgeheven: Copernicusplein van lijn 12 en Fahrenheitstraat van lijn 2.

Tekst: Aad van Schie