Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Voorall bundelt informatie over Hagenaars met een beperking

Stichting Voorall, de belangenorganisatie voor Hagenaars met een beperking, heeft allerlei belangrijke gegevens over mensen met een beperking gebundeld in een boek. In de publicatie ‘Allemaal Hagenaars’ wordt onder meer ingegaan op de woonsituatie van mensen met een beperking, het onderwijsaanbod, de kans op werk en de toegankelijkheid van de stad. Ook is een serie interviews opgenomen waarin ervaringsdeskundigen vertellen over hun leven met een beperking.
Op 16 juli 2020 wordt het eerste exemplaar van Allemaal Hagenaars door Dylan Verduyn bij Happy Tosti aan wethouder Kavita Parbhudayal overhandigd. En voor overige belangstellenden zijn enkele exemplaren beschikbaar via Voorall.

De aanleiding om de beschikbare informatie over Hagenaars met een beperking te willen bundelen, ontstond doordat er volgens Voorall te weinig bekendheid is bij de inwoners en ambtenaren over wat het betekent om te leven met een beperking in Den Haag. Volgens Wim Carabain, directeur van Voorall, beoogt de publicatie bij te dragen aan twee doelen: ‘We willen met het boek het bewustzijn over leven met een beperking onder Hagenaars vergroten, maar ook bij ambtenaren zodat zij bij het bedenken van beleid vanzelfsprekend rekening houden met onze achterban.’

Cijfers

In het boek leest men bijvoorbeeld dat er in Den Haag tussen de 72.000 en 80.000 inwoners met een beperking wonen. Van deze groep zijn er tussen de 7.000 en 8.000 aangewezen op een rolstoel waarvan er ongeveer 4.500 permanent van de rolstoel gebruik maken. Verder hebben ongeveer 34.000 inwoners een visuele beperking en ongeveer 22.500 inwoners hebben een auditieve beperking. Daarnaast zijn er ongeveer 2.300 inwoners met een licht verstandelijke beperking en ongeveer 2.200 met een matige of ernstige verstandelijke beperking. In Den Haag wonen verder ongeveer 20.000 mensen met niet aangeboren hersenletsel.

Nieuwe inzichten

De inventarisatie heeft daarnaast nieuwe inzichten opgeleverd op het terrein van wonen, fysieke toegankelijkheid, onderwijs en werkgelegenheid. Zo heeft Den Haag een tekort van ongeveer 23.000 woningen voor mensen met een fysieke beperking en de verwachting is dat dit aantal komende jaren verder oploopt. Allemaal Hagenaars toont verder aan dat de toegankelijkheid van overheidsgebouwen en musea overwegend goed is geregeld, maar dat er in sportcomplexen en horecavoorzieningen nog veel moet verbeteren. Ook zien we dat de toestroom naar het speciaal onderwijs de laatste jaren nog steeds toeneemt, van 3,6% van alle leerlingen in 2012 naar 4,4% in 2018, terwijl het beleid erop is gericht dit percentage af te laten nemen. Het percentage mensen dat een betaalde baan heeft, is aanzienlijk lager dan bij mensen zonder beperking. In de leeftijdsgroep 55 tot 65 jaar heeft slechts 19% een betaalde baan en in de leeftijd van 40 tot 44 jaar slechts 36%. Veel mensen met een beperking zijn dus afhankelijk van hun partner of een uitkering.

Wim Carabain: ‘Helaas moeten we vaststellen dat de groep inwoners met een beperking op een aantal terreinen nog een flinke achterstand heeft. Als we het er met elkaar over eens zijn dat iemand met een beperking dezelfde kansen en mogelijkheden zou moeten hebben als iemand zonder beperking, dan is het noodzakelijk verbeteringen te realiseren op het vlak van huisvesting, onderwijs en werkgelegenheid. Maar ook de horeca moet zich veel meer richten op mensen met een beperking. Er zijn veel te weinig toegankelijke hotelkamers in Den Haag en het aantal toegankelijke toiletten in cafés en restaurants is veel te klein.’