Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Geweld hoort nergens thuis

Column advocaat

De familierechtpraktijk is zeer divers. Kort neem ik u mee in een zaak waarin de burgemeester een tijdelijk huisverbod oplegde in verband met huiselijk geweld. De vrouw had mij al eerder benaderd omdat de echtscheidingsmediation niet erg vlotte. Ze ondervond al jaren psychische druk van de man. En toen ging het thuis mis; na een discussie en treiterijen gebruikte haar man lichamelijk geweld.

Beschikking tijdelijk huisverbod

De burgemeester van Den Haag (in praktijk de politie/hulpofficier van justitie) heeft vervolgens een huisverbod van 10 dagen opgelegd gedurende welke periode het de man verboden was contact met de vrouw en de drie minderjarige dochters te hebben.

Huiselijk geweld en complexe scheidingen

Ik belicht deze zaak omdat er in de scheidingspraktijk steeds vaker sprake is van een zeer ongelijkwaardige relatie en van huiselijk geweld. Huiselijk geweld kan verschillende oorzaken hebben en ook hier kent ieder verhaal weer diverse invalshoeken. In de gemeente Den Haag worden jaarlijks steeds meer huisverboden opgelegd, in 2018 waren dat er 301. Het behoeft geen betoog dat huiselijk geweld vaak een voorbode is van een problematische en complexe scheiding.

Juridisch advies en bijstand

De vrouw in kwestie mailde dat ze met spoed langs wilde komen voor advies en vroeg mij of ik haar in de echtscheidingsprocedure verder wilde bijstaan als advocaat. De mediation kon niet meer worden voortgezet. Wanneer sprake is van partnergeweld én de beslissing is genomen uit elkaar te gaan, is tijdig en adequaat juridisch advies noodzakelijk. Er ontstaat bijvoorbeeld een urgente behoefte aan het uitsluitend gebruik van de woning en aan voorlopige kinder- en partneralimentatie: de zogeheten voorlopige voorzieningenprocedure. De familieadvocaat wordt bij oplegging van een huisverbod idealiter direct betrokken, zoals in deze casus. Multidisciplinaire en collegiale samenwerking en afstemming is mijns inziens op dat moment beslist noodzakelijk.

Meer algemene informatie en hulp?

Slachtofferhulp Nederland: 0900-0101 (of via de politie), Veilig Thuis: 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar), www.vooreenveiligthuis.nl, www.huiselijkgeweld.nl, vFAS familierechtadvocaten, www.verder-online.nl