Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

De story van ‘de aanpak’ van de langdurige geluidshinder basisschool VAHON

Het woon- en werkcomplex ‘s Graven-dam aan de Tripstraat verrees in 1999. De bewoners van dit complex keken toen nog uit over het terrein van de voorma-lige vuilstort, waarvoor de bouwplannen voor de huidige De Verademing nog in voorbereiding waren. Zij werden in 2009 op de hoogte gesteld van de plannen voor de bouw van twee scholen aan de rand van dit ter-rein. Het gebouw direct tegenover hen zou be-trokken worden door het Westerbeek College, een school voor Voortgezet Speciaal Onder-wijs voor 80 leerlingen en in het gebouw aan de westkant zou basisschool VAHON voor 450 kinderen gevestigd worden. Vlak voor de inge-bruikname van de gebouwen werd besloten om deze volgorde om te draaien. Later bleek de reden hiervan te liggen in het gebrek aan plaats voor de transportbusjes van de school. En hiermee begint de ‘never ending story’ van de geluidshinder voor de bewoners van ‘s Gra-vendam.

Om gek van te worden

Twee ‘s Gravendambewoners/ondernemers van het eerste uur, Winston Scholsberg en Glenn Volkerts, praten over de geschiedenis van de hinder en spreken hun verbijstering uit over het gebrek aan oplossingsbereidheid bij de gemeente. “Toen wij hoorden van de schoolruil vreesden wij voor geluidshinder met zo’n kleine speelruimte voor 450 kinderen. Het zou wel meevallen, zei de gemeente, alleen de schoolbel zou voor wat overlast kunnen zorgen. Vanaf dag 1 van de ingebruikname van basis-school VAHON ondervinden wij echter giganti-sche geluidsoverlast van de spelende kinderen. En niet alleen gedurende schooltijden, maar ook tot in de late middag en in de vele weeken-den, waarop er activiteiten op de veel te krappe speelplaats plaatsvinden. Ondanks onze klach-ten kwam er ook nog toestemming voor de zo-merschool. Het is om gek van te worden!”

2012: “Dit moet opgelost worden!”

“Er is in 2012 op instigatie van de VVE van de ’s Gravendam door het Ingenieursbureau Den Haag een uitgebreid onderzoek naar de ge-luidshinder VAHON-school uitgevoerd met een enquête onder de bewoners/werkers en met een technisch onderzoek,” zegt een bestuurslid van de VVE van de ’s Gravendam, die vanaf het begin bij deze zaak betrokken is.

In de samenvatting van dit onderzoek komt men tot 4 aanbevelingen: twee ingrepen aan de ramen en gevel van het wooncomplex en twee maatregelen rond de school: het plaatsen van een geluidsscherm en het deels verplaatsen/vergroten van de speelplaats voor de school. Als mediator heeft oud-wethouder Ramlal een advies uitgebracht met als conclusie: “Dit moet opgelost worden.”

Gesprekken die niets opleveren

De eerste aanbeveling, het afdichten van de kozijnen, is door de bewoners uitgevoerd. De ingrepen aan de gevel kosten minstens 400.000 euro en afgezien van de bouwkundige compli-caties van deze ingreep, heeft de VVE daar de middelen niet voor. De twee andere aanbe-velingen aan de gemeente zijn tot op heden niet resultaatbestendig uitgevoerd. Ja, er is bamboebeplanting gekomen, maar die vormt slechts een groen decor. De verplaatsing en uit-breiding van de speelplaats, voor slechts 35 kin-deren overigens, heeft geen verbetering opge-leverd. Die plek wordt te weinig gebruikt onder meer vanwege veiligheidsoverwegingen. Wel hebben er vele gesprekken plaatsgevonden met stadsdeelambtenaren en met de voorma-lige wethouder Onderwijs. “We schieten er niets mee op, de herrie gaat gewoon door.”

Mogelijke ruil van de twee scholen

Mariëlle Vavier van GroenLinks heeft indrin-gende vragen gesteld aan het college over deze zaak, maar bevredigende antwoorden zijn er tot einde mei 2019 nog niet gekomen. De vragen gaan onder meer over een bijdrage van de gemeente aan de kosten voor de gevel van het complex, over het eventueel te plaat-sen geluidsscherm en de meest vergaande vraag gaat over het ongedaan maken van de ruil van de twee scholen. De interim-directeur/bestuurder van basisschool VAHON vindt de optie van de ruil bespreekbaar. Het Westerbeek College heeft een grote speelplaats achter het gebouw, waardoor het geluid achter de school blijft en als het ware naar de sportvelden van De Verademing daarachter verdwijnt. De bewo-ners van de appartementen boven dat school-gebouw zouden daardoor veel minder last van het kindergeluid hebben.

Teleurgesteld

De vragen van GroenLinks moeten dus nog beantwoord worden en er is een gesprek ge-pland met de wethouder van Onderwijs, me-vrouw Bruines, over deze zaak. Winston en Glenn: ”Wij zijn vooral buitengewoon teleur-gesteld over de wijze waarop wij als bewoners door diverse ambtenaren zijn bejegend en over het uitstelgedrag van de gemeente. De kwestie loopt nu al tien jaar en zie waar we staan!”
Inmiddels heeft Hart van Nederland een item aan de zaak gewijd en heeft de Telegraaf er een artikel over gepubliceerd. De bamboe wuift vrolijk door op de wind, maar de overlast is voorlopig nog niet overgewaaid. Vanuit en vanachter het raam van onze gesprekspartner Glenn horen we de speelplaatsgeluiden. Die zijn inderdaad niet mis.