Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Dossier Perponcherstraat 103

Alle bezwaren van de bewoners zijn afgewezen

In het juninummer van onze krant schreven we over de hoorzitting van de Gemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften die de bezwaren van een flink aantal bewoners van de De Perponcherstraat en het verweer daarop van de projectontwikkelaar behandelde. Inmiddels heeft de Commissie haar negatief advies ten aanzien van die bezwaren uitgebracht aan het College en het College nam dit advies over.

Parkeerdruk

Terug bij af voor de bewoners dus, al geven zij het nog niet op. Enkele van hen hebben bezwaar ingediend bij de rechtbank. We praten even na met de teleurgestelde bewoners. Zij zijn ervan overtuigd dat hun bouwkundige bezwaren en de bezwaren waar het ‘t parkeerbeleid betreft terecht zijn. Raad en College stappen wel heel gemakkelijk over de gevolgen heen van het laten realiseren van een appartementengebouw van een laag kwaliteitsniveau en het laten toenemen van de parkeerdruk in de De Perponcherstraat en de directe omgeving. “De kans is groot dat het gebouw, gezien de zeer hoge huurprijzen en de slechte bouwkwaliteit waar het de brandveiligheid en de geluidswering tussen de woningen betreft, een duiventil van steeds doortrekkende huurders wordt, in plaats van mooie woningen met nieuwe enthousiaste buurtbewoners.”

Rechtens verkregen niveau als toverformule

Alle bezwaren wat betreft de bouwkwaliteit vervallen door de toverformule ‘Rechtens verkregen niveau’, waarbij vrijstelling verleend wordt van de normen voor nieuwbouw vanuit de oude functie van het zorggebouw. Formeel zal dit wel kloppen al houden de bewoners hun hart vast voor de risico’s waar het gaat om brandveiligheid, gehorigheid en toegankelijkheid. Om nog maar niet te spreken van de gebrekkige duurzaamheid: 24 gasketels in dit appartementengebouw. En dat terwijl de omgeving Koningsplein een prioriteitsgebied is voor de energieomslag.

Risico’s

Eén van de omwonenden waarschuwt in zijn bezwaarschrift de gemeente uitdrukkelijk voor de risico’s die de vrijstelling van de nieuwbouwnormen met zich meebrengt waar het de veiligheid, gezondheid en de leefbaarheid voor de toekomstige bewoners betreft. “De gemeente heeft wat dat aangaat een zorgplicht. Wetgeving en normering voor nieuwbouw om die normen na te leven zijn er natuurlijk niet voor niets gekomen. Goedkeuring van dit plan maakt de gemeente en de eigenaar/verhuurder aansprakelijk voor calamiteiten als gevolg van de zeer gebrekkige kwaliteit waarvoor gekozen is. Voorbeelden van hoe het mis kan gaan zijn er te over. Denk aan de Grenfelltoren in Londen en recent in Scheveningen.”
Het pleidooi van de omwonenden om in plaats van 24 huurappartementen 10 kwaliteitsvolle beneden- en bovenwoningen in de koopsector te realiseren, valt op droge aarde. Natuurlijk zou bij dit alternatief de economische opbrengst voor de belegger lager zijn, maar wat een kwaliteitsslag had er bij een hoger ambitieniveau gemaakt kunnen worden.

Hoe verder?

Natuurlijk hopen de bewoners nog op een klein wonder via de nieuw ingezette bezwaren, maar dat dit moeilijk wordt is hen wel duidelijk. De projectontwikkelaar heeft inmiddels het reclamebord aan de gevel opgehangen. Die heeft er blijkbaar alle vertrouwen in. Zie ook de foto van de huidige achterzijde van het complex. Met de geplande verdere uitbouw van die gevel wordt het er niet fraaier op. Volgens bewoners lijkt de moraal nu: “Profijt van beleggers gaat boven het realiseren van kwaliteitsvolle stadswoningen en de leefbaarheid in de wijk.”

Dit had ook allemaal heel anders gekund…