Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Bestemmingsplan ReVa (Integrale herziening) vastgesteld

De gemeenteraad heeft bij besluit van 17 november 2016 het bestemmingsplan Regentesse-/Valkenboskwartier (Integrale herziening) gewijzigd vastgesteld.

Met ingang van 29 december 2016 wordt het vastgestelde bestemmingsplan Regentesse-/Valkenboskwartier (Integrale herziening) gedurende een termijn van 6 weken op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:
– op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl waar het bestemmingsplan Regentesse-/Valkenboskwartier (Integrale herziening) te vinden is onder planID: NL.IMRO.0518.BP0313CReVaNew-50VA;
– op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen onder Bestemmingsplannen > stadsdeel Segbroek > Regentesse-/Valkenboskwartier (Integrale herziening) ;
– digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).

Beroepsmogelijkheid

Van 30 december 2016 tot en met 9 februari 2017 kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden:
– die tijdig hun zienswijze hebben ingediend;
– die bezwaar hebben tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan. De wijzigingen zijn terug te vinden in het onderdeel ‘Staat van wijzigingen’ van het raadsvoorstel/-besluit RIS 295098;
– aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 10 februari 2017, tenzij gedurende bovengenoemde termijn naast het indienen van een beroep een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als dat het geval is, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Den Haag, 27 december 2016
Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Expert van de afdeling Juridische Zaken,
mr R. Sakkee

Plaats een reactie