Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

We zetten in op respectvol gedrag

Onderwijs in de wijk

We zetten in op respectvol gedrag

Basisschool De Klimop aan de Cartesiusstraat / Reaumurstraat
Dit artikel over De Klimop is het tweede in de serie over basisonderwijs in ReVa. Naast de sterke punten van de school komen telkens ook enkele actuele zaken uit het onderwijsveld aan de orde.

Cees van Loon (61, directeur van De Klimop, werkte 20 jaar als docent Lichamelijke Opvoeding op de Haagse Terwestenschool, startte een studie aan de Pabo, werkte als interim- directeur op tal van basisscholen, was directeur van de Drieschool aan de Damstraat en is sinds 2011 directeur van De Klimop. De Klimop heeft twee gebouwen maar het is één school, één team met één visie op onderwijs . De school heeft één bovenbouwcoördinator, één onderbouwcoördinator en één directeur.

“Mijn hart heeft altijd gelegen bij de kinderen en bij het onderwijs in de binnenstad. Als LO-docent voelde ik me erg bij de kinderen betrokken, bij hun leven op school en bij hun wereld buiten de school. Dat is nooit veranderd: ook hier op De Klimop vinden we dat de leerlingen zich later als ze volwassen zijn, moeten kunnen ontplooien in hun eigen leefomgeving. Daar moeten ze hun talenten kwijt kunnen en in dat proces speelt de school een belangrijke rol.

De Vreedzame School

Wij werken met de methode De Vreedzame school. Wekelijks besteden we in alle groepen les aan ‘begrip hebben voor elkaar’. Onze leerkrachten dagen tijdens die lessen de kinderen steeds weer uit: Wat vind jij prettig? Wat is jouw gevoel daarbij? En dat combineren we steeds met ‘Zoals jij wilt dat anderen met jou omgaan, zo moet jij ook met anderen omgaan’. Dat werkt! We zetten in op respectvol gedrag. We creëren een veilige leeromgeving. Zorgen dat iedereen goed met elkaar omgaat, opdat ze zo goed mogelijk kunnen presteren. En het gaat dan om alle spelers in het onderwijsveld: de kinderen, de leerkrachten en de ouders.

Digitalisering

Op het gebied van digitalisering is de school ambitieus. We werken met Snappet. Dat is een digitale verwerkingsmethode voor taal en rekenen. De leerkracht geeft instructie en hij monitoort het tempo en het niveau van elke leerling. We zijn daar vorig jaar mee begonnen en de eerste ervaringen zijn erg positief. Kinderen vinden het geweldig. Als het te moeilijk is, gaat het werk een niveau omlaag en in het andere geval krijgt de leerling verrijkingsstof. Drie docenten werken er al mee.

Ik heb zoveel bewondering en respect voor mijn collega’s die voor de klas staan, wat ze doen en hoe ze het doen

Ouders

Goede contacten met ouders zijn essentieel. Je kunt ouders op weg helpen. Wij hadden eerst de instroom van Surinaamse ouders, toen uit Zuid-Europa . Vervolgens ouders uit allerlei brandhaarden, denk aan voormalig Joegoslavië. Nu vooral vluchtelingen en families uit Polen en andere Oost-Europese landen. Nieuwe culturen om uit te wisselen. Steeds ouders duidelijk maken wat ze kunnen verwachten van de school. We geven een nieuwsbrief uit en we verzorgen taallessen voor ouders en in die lessen spreken we ook over wat in de nieuwsbrieven staat. We hebben leesouders en ouders die mee op excursie gaan. Ouders draaien mee in de ouderraad en aan elke groep leerlingen is een ouder gekoppeld.

Nederlandse taal

We hebben op elke locatie een aparte klas, de zogenoemde ‘neven instroom groep’: daarin zitten 15 leerlingen van groep 3 t/m groep 8. Die volgen allemaal een eigen traject en krijgen intensief lessen Nederlands. Meestal blijkt dat ze al na een jaar de reguliere klas met succes kunnen gaan volgen.

Direct instructiemodel

De Klimop werkt met een direct instructiemodel. We geven op drie niveaus les en de leerlingen krijgen ook op drie niveaus instructie; leerlingen die dat nodig hebben krijgen verlengde instructie, terwijl andere leerlingen dan al aan het werk zijn. Die organisatie vraagt veel van de docenten en ik heb dan ook zoveel respect voor mijn collega’s in de klas, wat ze doen en hoe ze het doen. Het is echt een beroep! En dan te bedenken dat we als basisschool al lang niet meer een instituut zijn voor enkel kennisoverdracht. Het accent is steeds meer komen te liggen op opvoeden. Ik heb grote bewondering voor mijn collega’s voor de klas: er wordt zoveel van hen gevraagd!

Cito-toets

Ons team was erg blij met de wijziging dat de Cito-toets pas op een later moment in het schooljaar wordt afgenomen en dat het advies van de leerkracht bepalend is. De toets moet je zien als een bevestiging van het advies. Het advies van de leerkracht is gebaseerd op een proces van langere periode en ja ook de cito-scores van de afgelopen jaren spelen daarin natuurlijk een rol.

Uitstroomniveaus

Wat betreft de uitstroomniveaus scoort De Klimop opvallend goed, zeker als je let op het niveau waarin veel kinderen instromen: 50% van de leerlingen van groep 8 verlaat De Klimop met een havo- of een mavo-advies. Opbrengstgericht werken staat bij ons hoog in het vaandel. Toch is dat niet het enig zaligmakende. Er zijn altijd golfbewegingen in het onderwijs en de stroom gaat nu weer wat de andere kant uit: we doen nu meer een beroep op creativiteit, op vaardigheden, leerlingen hun talenten laten ontplooien. Die visie hebben we ook neergelegd in het schoolplan. Niet dat we het opbrengstgericht werken verlaten, maar je moet het zien als een accentverschuiving. We bewijzen de kinderen er een dienst mee, als we hier meer aandacht aan besteden. “