Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Een merkwaardige avond

Maandagavond 7 september zat de grote zaal van De Nieuwe Regentes tot de nok toe vol met geïnteresseerde bewoners uit Segbroek. Samen met betrokken bewoners en maatschappelijke organisaties zijn de afgelopen maanden de gebiedsprogramma’s (2016-2019) ontwikkeld en nu werden de resultaten gepresenteerd.

‘Zouden worden gepresenteerd’ moeten we schrijven , want tot verbazing van alle aanwezigen werden de beloofde gebiedsprogramma’s niet gepresenteerd, noch door wethouder Joris Wijsmuller, noch door Hanneke Schippers van het stadsdeelkantoor. En de 350 aanwezigen kregen ook eigenlijk niet te horen, waarom dat niet gebeurde.

De aandacht op deze avond ging uit naar zeven thema’s die telkens werden ingeleid door een filmpje van één minuut en zo kwamen achtereenvolgens fietsen, armoede, verkeersveiligheid, urban sport, Oracs (ondergrondse afvalcontainers) , samen oud worden en stadslandbouw aan de orde.

Wat betreft het oplossen van de problemen binnen de zorg en de armoede in de wijk verwacht het stadsbestuur veel van de Sociale Wijkzorg Teams. Tjandrika Rangoe van Eekta benadrukt dat het vooral belangrijk is om de ouderen thuis te bezoeken om ze uit hun isolement te halen.
Urban sport, stadslandbouw, de hoeveelheid fietsen op straat, de parkeerplaatsen en de Oracs stellen zo hun eisen. Ze hebben alle vijf echter te maken met dezelfde beperkte openbare ruimte binnen het dichtbebouwde Segbroek. Wat de wethouder deze avond pijnlijk vindt, is dat zowel het nieuw aangelegde Goudsbloemplein als de gereconstrueerde Fahrenheitstraat blijkbaar niet hebben gezorgd voor veiliger verkeerssituaties.

Het was inhoudelijk een interessante avond, maar dat de beloofde presentatie van de gebiedsprogramma’s, hét onderwerp van deze avond, was geschrapt, was jammer. Veel wijkbewoners en organisaties hebben enthousiast deelgenomen aan de voorbereidende bijeenkomsten en de opkomst deze avond vanuit de wijk voor de toegezegde presentaties was groot. Gelukkig werd de avond fraai opgeluisterd door musici en leerlingen van circusschool Circaso. Maar na afloop bleef eigenlijk iedereen wat teleurgesteld en verbaasd achter.

Reactie stadsdeelkantoor Segbroek

De gemeente is in juni een traject gestart om samen met bewoners en partners in de wijken input te verzamelen voor de gebiedsprogramma’s voor de komende 4 jaar. De oogst van die gesprekken hebben wij u laten zien op 7 september in de Nieuwe Regentes. De vorm die wij daarvoor kozen hebben veel aanwezigen als ‘niet geschikt’ ervaren. Dat spijt ons zeer, juist omdat we samen met bewoners vorm en inhoud willen geven aan de programma’s.

De gebiedsprogramma’s zijn inmiddels in concept gereed en gepubliceerd op de website van de gemeente Den Haag. De komende periode gaat het stadsdeel de reacties die zij heeft ontvangen tijdens de bijeenkomst in De Nieuwe Regentes op 7 september en tijdens de inloopbijeenkomsten die daarna per wijk zijn georganiseerd, verwerken. De gewijzigde versies worden vervolgens weer op de website van de gemeente Den Haag geplaatst.

Eind 2015 worden de gebiedsprogramma’s ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. In de jaren daarna wil de gemeente in gesprek blijven met bewoners en het plan zo nodig aanpassen of aanvullen. Stadsdeel Segbroek organiseert daarom drie keer per jaar in iedere wijk een inloopbijeenkomst waar u met medewerkers van het stadsdeel de voortgang van het programma kunt bespreken en uw suggesties voor verbetering kunt doen. De volgende inloopbijeenkomst vindt plaats in november 2015. U wordt daarover tijdig via www.denhaag.nl/segbroek geïnformeerd.

Hanneke Schippers,
Stadsdeeldirecteur Segbroek