Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Basisschool Toermalijn aan de Beeklaan

Patricia Striekwold is directeur van de Toermalijn, de basisschool vlak naast de Agneskerk aan de Beeklaan. Ze werkte 13 jaar in Mexico, begon daarna in Nederland als zij-instromer in het basisonderwijs, werkte 7 jaar als directeur op een Haagse Montessorischool en is sinds 1 augustus directeur van de Toermalijn.

“Zoals ReVa een gemêleerde samenstelling van de bevolking heeft, zo vormen ook de leerlingen van de Toermalijn een gemêleerde club. Onder de ouders hebben we zowel universitair afgestudeerden als ouders met een beperkte opleiding, zowel autochtone ouders als allochtone ouders.
Diversiteit vinden wij een kwaliteit. We merken dat ouders bewust voor onze school kiezen. Kijk, het gaat bij onderwijs volgens ons om drie zaken: kennisoverdracht, socialisatie, hoe leren kinderen zich sociaal bewegen in deze maatschappij en als derde persoonswording, hoe wordt het kind een eigen individu met zelfvertrouwen en zelfreflectie.

Talent Ontwikkel School

De Toermalijn is een Talent Ontwikkeling School en kreeg daarvoor een aantal jaren geleden de Haagse Onderwijsprijs. “We hebben per week 6 extra uren en de leerlingen werken daarin aan ICT, Dans, Beeldende Vorming, Techniek, Sport en Muziek. We dagen de leerlingen uit, we brengen ze zelfvertrouwen bij en werken aan de vorming van hun persoonlijkheid. Dit succesvolle profiel is de afgelopen jaren volledig in het onderwijs geïntegreerd. Elke activiteit is niet alleen verbonden met taal, maar ook met het reguliere lesprogramma en met de thema’s waaraan we op dat moment werken. We werken bij die Talent Ontwikkeling met hoogopgeleide vakleerkrachten, die volledig deel uitmaken van ons team.”

Ouders

In de onderwijsvisie van de Toermalijn zijn school, buurt, kind en ouders nauw met elkaar verweven. “De school is van de ouders en van de leerlingen. Wij hebben als school een duidelijke wijkfunctie. We hebben elkaar nodig. We hebben natuurlijk een oudergeleding in de MR, we hebben ouderinformatieavonden, maar we hebben ook een zogenoemde Ouderkamer, een ruimte voor koffie en thee, waar we direct contact hebben met ouders. En niet te vergeten, we hebben twee maal per week gratis lessen Nederlands voor de ouders van onze leerlingen.”

Rekenen en taal

Rekenen en taal zijn ook op de Toermalijn van wezenlijk belang. “Kinderen werken op hun eigen niveau en twee maal per jaar kijken we per kind hoe het zich ontwikkelt. Hoe is het met taal en rekenen, hoe is de werkhouding, wat hebben we goed gedaan, waar moeten we het programma voor dit kind aanpassen, is deze methode wel geschikt? De Cito-toetsen die we gebruiken zijn vooral een hulpmiddel voor de leerkracht om te kijken of hij zijn methode of zijn programma bij dit kind moet aanpassen. We hebben ook een NT2 klas. Vrij regelmatig komen er nieuwe leerlingen, migranten of vluchtelingen uit Syrië, en die krijgen NT2 lessen in kleine groepjes. Daarnaast werken ze in de klas samen met de andere kinderen: op die manier leren ze de taal het snelst en kunnen ze in korte tijd het programma voor de andere lessen volgen.”

Passend Onderwijs

De laatste tijd staat ‘Passend onderwijs’ nogal in de belangstelling en de vraag is dan of de leerkracht die verschillen in niveau en gedrag in zijn klas wel aankan. “Bij de intake wegen wij af of de leerkracht in de klas de zorg kan bieden die de leerling nodig heeft. Het gaat zowel om de leerlingen die al in de klas zitten als om de nieuwe leerling. “

Toekomst

“Hoe ik de school over tien jaar zie? De nieuwbouw start over niet al te lange tijd, want dit gebouw, hoe mooi het ook is, voldoet niet meer aan de eisen van het moderne onderwijs . We zijn er trots op dat we binnen enkele jaren een IKC-school worden, een Integraal Kind Centrum. Als een ouder straks ons kindcentrum inloopt, zien ze één organisatie die van 0-12 de kinderen opvangt en les geeft, zonder dat ze zien dat het eigenlijk drie verschillende partijen ( peuterspeelzaal, opvang en school) zijn. We hebben allemaal dezelfde didactische en pedagogische aanpak.

En we hebben dan ook ons gepersonaliseerd leren goed op orde: aandacht voor de ontwikkeling van elk kind, we werken met tablets, minder klassikale lessen en elk kind op zijn eigen manier op zijn eigen niveau laten werken. Soms alleen en vaak met anderen, want samenwerken, naar de mening van anderen luisteren, daarop reageren en dan weer samenwerken, dáár gaat het om. Bij Kindcentrum, Toermalijn is de visie ‘Samen leren samenleven’.